Skillnader och likheter

Visst finns det många likheter men också skillnader mellan de tre Abrahamitiska religionerna. För att förstå hur och varför religionerna inte skiljer sig så mycket ifrån varandra måste vi gå tillbaks till religionernas början.

Samlingsnamnet på religionerna avslöjar en hel del om vem religionerna härstammar ifrån.
Abraham är en symbol för religionernas gemensamma ursprung och han sägs vara judarna, muslimernas och de kristnas stamfader. Abraham hade fått ett löfte från Gud att bli stamfader för ett stort folk om han valde att tro på Gud som den enda guden. När Abraham inte fick barn med sin fru Sarah fick han istället ett med hans tjänstekvinna Hagar. Denne sonen skulle komma att bli islams stamfader. När Abraham var 99 år gammal fick han reda på att hans fru Sarah var gravid. Nu skulle Guds löfte gå i uppfyllelse. Abraham fick sonen Isak och han blev judendomens stamfar. I bibeln framkommer det tydligt att båda sönerna var lika viktiga och att både Ismael och Isak skulle leda två stora folk.

De likheter som är mest framstående mellan de olika religionerna är deras ursprung. Som vi sa tidigare har alla tre religionerna samma stamfader, Abraham, och de uppkom då alltså också från samma område. Detta har genom tiden lett till att folk från de tre olika religionerna har vällfärdat till olika platser runt detta område i Mellanöstern. Det största exeplet dit folk vallfärdar är Jerusalem.
När man för övrig jämför religioner så har man två olika plan där jämförelsen bör ske, dessa plan är det teologiska planet och det praktiska planet.
Vi börjar med att se till det teologiska planet och vilka likheter som vi kan se där.

En självklar likhet är att alla tre religioner är monoteister och därför enbart tror på en gud, de flesta troende inom religionerna hävdar att det är samma gud fast med olika namn och än så länge finns det inga som protesterar mot detta. De har också samma åsikter om att det var gud som skapade världen. Gud har olika namn inom de olika religionerna, judarna kallar honom vanligtvis för Jahve(stavas JAVH). Kristna kallar sin Gud för ”Gud” eller ”Herren” och inom islam så brukar man nämna sin gud vid namnet Allah. Inom alla tre religionerna är alltså den allsmäktige, skaparen, domaren, den barmhärtige  samt den allvetande.
 En annan likhet mellan de tre religionerna är de egenskaper som gud besitter, inom alla tre religioner är han en barmhärtig herre som förlåter sitt folk.
Ytterligare likhet finns i att alla de abrahamitiska religionerna har en ”helig” bok. Inom judendomen så är det Tanakh som innehåller de heliga skrifterna, inom kristendomen så är det biblen som innehållar de heliga skrifterna och inom islam så finns de heliga skrifterna samlade i koranen. Något som också ofta förekommer i de ”heliga böckerna” är profeter, dessa kan man alltså finna  alla tre religioner.
Något man kan se som en likhet mellan de tre religionerna är att inom alla tre så existerar det uppenbarelser, något som inte finns i alla andra religioner runt om i världen.
För att sedan övergå till att se på det mer praktiska planet börjar vi med att se till gudstjänsten. När man ser på den kristna  gudstjänsten så är den nästan en kopia utav den judiska gudstjänsten, men man har dock lagt till nattvarden under den kristna gudstjänsten. Islams gudstjänst har inte någon stark likhet med kristendomens och judendomens gudstjänst.
Något som återkommer i alla tre religonerna är fastan, i kristendomen är fasten inte lika framstående längre men den viktigaste fastan idag är den som är precis innan påsk där man skall fasta i 40 dagar. Inom islam så är den viktigaste fastan under fastemånaden Ramadan och inom judendomen så fastar man under ett dygn vid försoningsdagen.
Man har också en trosbekännelse som de troende måset säga inom de tre abrahemitiska religionerna.

Det har alltså varit de största likheterna som går igenom alla tre religioner. Sen finns det också självklart likheter mellan t.ex. enbart Kristendom-Islam, Islam-Judendom eller Judendom-Kristendom men de har vi inte gått in på här. Som vi sa är det här alltså de största likheterna vilket menar på att det finns fullt utav mindre likheter i religionerna med de är för många för att vi skall kunna gå in ingående på dem här.


Vilka är då de stora skillnaderna mellan de 3 religionerna?
Kanske den största skillnaden mellan religionerna är synen på Jesus. För kristna är han Messias Gud son medans Judarna fortfarande väntar på sin Messias, de ser Jesus bara som en vanlig människa. För Muslimerna är Jesus en viktig profet, guds sändebud. Man tror också att han var Messias, men man går inte med på att Jesus var omänsklig eller ett gudaväsen. Så för religionerna har Jesus en betydande roll men vad hans roll egentligen var skiljer sig mellan de troende. Treenigheten är inte heller något som de 3 religionerna är sams om. Det är bara i kristendomen Gud är 3, i fadern, sonen och den heliga anden. Enligt judendomen och islam är Gud en, treenigheten sägs gå emot den monoteistiska gudabilden och är djupt ifrågasatt av muslimer och judar.
Kristna, judar och muslimer tror alla på att de finns ondska i världen men ondskan finns i olika former. För kristna och muslimer kommer ondskan i form av Satan. För judar är ondskan något som finns i vårt undermedvetande.
Något som också skiljer sig mellan religionerna är tron på vad som händer efter döden. Både de kristna och muslimerna tror på paradiset och helvetet medans judarna inte tror på något av dem.
En annan stor skillnad mellan dem är de heliga böckerna. Judendomen och Kristendomen har Gamla testamentet ihop men det Nya testamentet används endast av de Kristna, medans Muslimerna har Koranen.

Självklart finns det många fler skillnader mellan religionerna som gör dem speciella.